Privacybeleid

Onder de waarden van de Trans.eu Group S.A., gevestigd in Wrocław, die beschikbaar is op www.trans.eu (hierna: “Platform”), namelijk de Beheerder van de website, werd de grootste nadruk gelegd op het waarborgen van de veiligheid en tevredenheid van de gebruikers die het Platform gebruiken. Het succes is voornamelijk afhankelijk van de maatregelen die de Beheerder onderneemt om gebruikers in staat te stellen veilig gebruik te maken van de diensten die het Platform en de Trans messenger aanbieden. De Beheerder spant zich in om de door de gebruikers verstrekte persoonlijke gegevens naar behoren te beschermen.

Privacyverklaring

Dit document regelt het beleid van Trans.eu Group S.A., gevestigd te Wrocław, ul. Racławicka 2-4, 53-146 Wrocław, ingeschreven tot het ondernemersregister dat wordt bijgehouden door de Rechtbank ten eerste aanleg voor Wrocław-Fabryczna in Wrocław, 6e Afdeling van Economische Zaken van het Nationaal Gerechtsregister, onder het nummer 0000720720763, NIP(BTW): 8942764658, REGON: 932920615 (hierna: “Beheerder”), en haar onderaannemers en gelieerde entiteiten, voor wat betreft de bescherming van de persoonlijke gegevens van de gebruikers en informatie die een zakengeheim voor gebruikers kan vormen.

Dit beleid is van toepassing op de diensten die door de beheerder worden aangeboden via de website www.trans.eu Het heeft geen betrekking op websites en diensten van derden, die toegankelijk zijn door middel van links op de bovengenoemde websites.

Cookie-bestanden

De beheerder gebruikt zogenaamde “cookies” om de bezoeken van gebruikers te volgen, hun voorkeuren te registreren en de aan hen aangeboden diensten aan te passen. Deze cookies worden ook gebruikt om algemene statistieken over het gebruik van het Platform door gebruikers op te stellen. Aangezien het mogelijk is om cookies in de internetbrowser uit te schakelen, zal het gebruik van de diensten niet worden verhinderd, maar er kunnen zich wel enkele moeilijkheden voordoen.

Gegevens in Google Analytics

Het verkeer op de website van de Beheerder wordt gevolgd door Google Analytics, een analysesysteem dat tot doel heeft gegevens te verzamelen over het gebruik van de website’s en de populariteit ervan. Deze gegevens (bijv. gebruikte internetbrowser of IP-adres) zullen nooit door de Beheerder aan derden ter beschikking worden gesteld.

Verzamelde gegevens

Om gebruik te kunnen maken van de diensten en producten die door de Beheerder worden aangeboden, dient een account te worden geregistreerd met behulp van de Trans Messenger of een formulier dat beschikbaar wordt gesteld op de website.

Bij de registratie moeten de volgende gegevens verstrekt worden: voor- en achternaam, e-mail, geslacht, alsmede kunnen er gegevens verstrekt worden over de voorkeuren en beroepskwalificaties. Gegevens worden er ook passief verzameld, d.w.z. door de werking van de website (bijv. IP-adres, resolutie, locatie, type internetbrowser).

De gegevens worden vrijwillig verstrekt. Indien geen persoonsgegevens worden verstrekt, kan geen samenwerking tot stand worden gebracht.

Gegevensgebruik

Persoonlijke gegevens worden verwerkt voor de navolgende doeleinden:

  • de voorbereiding voor het sluiten, sluiten en vervolgens uitvoeren van een licentieovereenkomst en een overeenkomst voor het verlenen van diensten voor toegang tot de door de Beheerder verrichte diensten (met name om potentiële contractanten in staat te stellen contact op te nemen met de Gebruikers en transacties met hen te sluiten) – artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG;
  • het verrichten van diensten die langs elektronische weg worden verleend – met inbegrip van de toezending van een nieuwsbrief – artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG;
  • direct marketing (met inbegrip van de mate waarin de gebruiker heeft ingestemd met de ontvangst van commerciële informatie – ook met het oog op het verstrekken van dergelijke informatie) als het rechtmatige belang van de Beheerder of van een derde partij – artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG;
  • in verband met het opstellen van profielen, als een rechtmatig belang van de Beheerder of een derde partij, artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG;
  • de vervulling van een wettelijke verplichting van de Beheerder (boekhoudkundige en fiscale verplichtingen) – artikel 6, lid 1, onder c), van de AVG.

De Beheerder verwerkt ook persoonsgegevens van op het Platform geregistreerde afgeleide gebruikers die door de gebruiker aan de Beheerder ter beschikking worden gesteld om de afgeleide gebruiker in staat te stellen gebruik te maken van de diensten van de Beheerder (artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG).

De in het contactformulier verstrekte persoonsgegevens worden door de Beheerder verwerkt met het oog op het leggen en uitvoeren van contact en het beantwoorden van een vraag – artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. Persoonsgegevens worden verwerkt gedurende de periode die nodig is om het contact te leggen en uit te voeren en de vraag door de Beheerder te beantwoorden.

De Beheerder kan de verzamelde persoonsgegevens ook gebruiken om de gebruiker, met zijn toestemming die hij in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Voorwaarden van het Platform heeft gegeven, informatie te sturen over huidige en toekomstige producten en diensten die door de Beheerder worden aangeboden. Deze informatie wordt verstuurd via e-mail of de Trans Messenger in de vorm van een informatie- of reclamecampagne. De gebruiker kan echter aftreden van het ontvangen van dergelijke informatie door een bericht te sturen naar het adres info@trans.eu (de zogenaamde intrekking van de toestemming om commerciële informatie te ontvangen). Voor wat betreft de persoonsgegevens is de intrekking van de toestemming te allen tijde mogelijk, zonder dat dit gevolgen heeft voor de verwerking van persoonsgegevens vóór de intrekking ervan.

Na het intrekken van de toestemming voor het ontvangen van commerciële informatie, kunnen er nog steeds berichten naar de gebruiker worden gestuurd als onderdeel van de nieuwsbrief, over wijzigingen in de software, Algemene Voorwaarden van het Platform, etc.

Ontvangers van persoonlijke gegevens

De Beheerder informeert dat de ontvangers van persoonsgegevens vennootschappen van de TRANS.EU

kapitaalgroep en onderaannemers kunnen zijn, voor zover dit nodig is om technische faciliteiten te bieden voor de implementatie van diensten, zoals bijvoorbeeld IT-dienstverleners en entiteiten die met de onderhoudstechnische aspecten van de dienst te maken hebben. De beheerder betracht de nodige zorgvuldigheid bij de overdracht van de gegevens, met gebruikmaking van maatregelen en beveiligingsmaatregelen die ongeoorloofde toegang tot de gegevens (met inbegrip van SSL, versleutelde verbindingen) voorkomen.

Zonder toestemming van de gebruiker zullen de persoonsgegevens niet aan andere derden ter beschikking worden gesteld, behalve in de omstandigheden waarin de overdracht plaatsvindt als gevolg van een wettelijk gerechtvaardigd verzoek van een bevoegde instantie (met inbegrip van wetshandhavingsinstanties of de rechterlijk machthebbers).

Termijn voor het opslaan van gegevens

Persoonsgegevens worden door de Beheerder verwerkt en opgeslagen voor de periode die nodig is om de overeenkomst tussen de gebruiker en de Beheerder uit te voeren en voor de periode waarin het mogelijk is om vorderingen te doen gelden in verband met transacties die door andere gebruikers op het Platform zijn gesloten, alsmede in verband met het gebruik van het Platform door gebruikers en afgeleide gebruikers. Daarnaast kunnen gegevens worden opgeslagen ten behoeve van fraudepreventie, statistiek en archivering.

Voor zover de gegevens op basis van toestemming worden verwerkt, verwerken wij ze tot aan de intrekking van de toestemming, zonder dat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voor de intrekking van de toestemming wordt aangetast. Anderzijds zullen persoonsgegevens die op basis van een rechtmatig belang worden verwerkt, maximaal worden verwerkt totdat er bezwaren tegen de verwerking zijn geuit. Bovendien worden de gegevens niet meer verwerkt als ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Voor de uitvoering van de overeenkomst worden persoonsgegevens automatisch verwerkt (ook in de vorm van het opstellen van profielen), maar dit heeft geen rechtsgevolgen voor de gebruiker of een afgeleide gebruiker en heeft geen significante invloed op zijn situatie. Het doel van het opstellen van profielen is het verzamelen van informatie over de activiteiten in kader van het Platform en de voorkeuren van de gebruiker of afgeleide gebruiker om het aanbod en de berichten gericht aan gebruikers en afgeleide gebruikers beter op elkaar af te stemmen, alsmede om gebeurtenissen op te sporen die de veiligheid van gebruikers en afgeleide gebruikers in gevaar kunnen brengen.

Tegelijkertijd bewaart de Beheerder persoonsgegevens gedurende de periode waarin hij verplicht is deze of documenten die deze gegevens bevatten, op te slaan om aan te tonen dat aan de wettelijke vereisten wordt voldaan, met inbegrip van de mogelijkheid om de naleving ervan door de overheid te controleren.

Rechten van de betrokkene

De gebruiker heeft het recht op toegang tot, correctie en actualisering van persoonsgegevens, bezwaar tegen de verwerking van gegevens op basis van legitieme belangen, verwijdering van gegevens, beperking van de verwerking en overdracht van gegevens. Na bevestiging van de identiteit van de gebruiker zal de Beheerder de aangegeven rechten uitvoeren op basis van wettelijke voorschriften. De Beheerder zal alle redelijkerwijs te verwachten inspanningen leveren om te voldoen aan de eisen van de gebruiker met betrekking tot persoonsgegevens, tenzij deze gegevens moeten worden bewaard op grond van de toepasselijke wetgeving of andere wettelijk gerechtvaardigde belangen van de Beheerder. De Beheerder stelt de gebruiker in staat om de meeste persoonlijke gegevens onafhankelijk van elkaar te corrigeren door de account op het Platform te bewerken.

Veiligheid

Om de veiligheid te waarborgen:

  • gebruikt de Beheerder SSL-codering,
  • geeft de Beheerder alleen toegang tot het account na het invoeren van de juiste gebruikersnaam en wachtwoord (het is aan te raden om een wachtwoorden in te stellen, bestaande uit min. 6 tekens en met hoofd- en kleine letters, speciale tekens en cijfers), die door de gebruiker geheim moeten worden gehouden,
  • de methoden voor het verzamelen, opslaan en verwerken van informatie te controleren, met inbegrip van fysieke beveiligingsmaatregelen, om ongeoorloofde toegang tot het systeem te voorkomen,
  • geeft alleen toegang tot persoonsgegevens aan werknemers, aannemers en vertegenwoordigers die toegang moeten hebben tot deze gegevens om ze te kunnen verwerken ten behoeve van de Beheerder. Bovendien zijn zij krachtens de overeenkomst verplicht tot strikte geheimhouding en kan het niet nakomen van deze verplichtingen gevolgen hebben, waaronder de beëindiging van de samenwerking.

Privacy Beleidsverklaring

Deze Privacy Policy is op 26.03.2019 in werking getreden. De Beheerder behoudt zich het recht voor om het Privacybeleid te wijzigen indien nodig als gevolg van wijzigingen in ons beleid, management, wet of jurisdictie. De wijzigingen worden van kracht met ingang van de datum van hun bekendmaking op de website HTTPS://WWW.TRANS.EU/NL/PRIVACYBELEID/, samen met een vermelding van de datum van hun invoering.

Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacybeleid, neem dan contact op met de Beheerder: Trans.eu Group S.A. ul. Racławicka 2-4, 53-146 Wrocław, e-mail: info@trans.eu